Hitvallásunk

A Magyar Pünkösdi Egyház vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban (1992. szeptemberében) elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

Hiszünk Jézus Krisztus istenségében; szűztől való születésében; bűntelen életében; csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában; mennybemenetelében; és hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentlélek végez el.

Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében.

Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki a hívő emberben lakozva képessé teszi őt arra, hogy istenfélő életet éljen.

Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak pedig ítéletre támadnak fel.

Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.

Hiszünk a keresztény hit mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, valamint az embereknek való szolgálat szükségességében az élet minden területén, amely nem csak a lelkigondozást, hanem a szociális, politikai és fizikai segítséget is magába foglalja.

Nikaia–konstantinápolyi (Niceai) hitvallás:

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden.

Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától (és a Fiútól) származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.
Ámen.

Az MPE részletes hitvallása itt tekinthető meg: